Wyciek haseł do serwisów internetowych

Regulamin - czyli świetlicowe zasady


 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej Nr 146 im. J.Korczaka w Warszawie

 

 

Uchwalono na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 25 i art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 §1

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
 3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
 4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,

b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

      5. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

     6. Do regulaminu mogą być wprowadzane zmiany dotyczące funkcjonowania świetlicy oraz organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych zapisane w formie załączonego aneksu, wynikające z wprowadzanych zmian i wytycznych odpowiednich organów władzy czytaj ciąg dalszy...


REGULAMIN  ŚWIETLICY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 146 IM. J. KORCZAKA
W WARSZAWIE

Obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022

Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  oraz wytycznych MEN, MZ oraz GIS w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.

 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.

 3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

 4. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów).

  1. w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas I- III,

  2. w razie potrzeby ze świetlicy mogą korzystać uczniowie powyżej klasy III.

 5. Zapisy do świetlicy odbywają się w terminie od 15.04 bieżącego roku szkolnego i do 10 września bieżącego roku szkolnego dla osób, których sytuacja życiowa uległa zmianie.

 6. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

  1. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,

  2. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

 7. Opieką wychowawczą w świetlicy są również objęci uczniowie zwolnieni z uczęszczania na zajęcia edukacyjne np. religii, basenu oraz innych planowanych zajęć edukacyjnych.

 8. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci, a także ich możliwości psychofizycznych.

 9. Do regulaminu mogą być wprowadzane zmiany  dotyczące funkcjonowania świetlicy oraz organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych  zapisane w formie załączonego aneksu, wynikające z wprowadzanych zmian i wytycznych odpowiednich organów władzy.

§ 2.
Cele i zadania świetlicy

 1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają uczniom:

  1. zorganizowaną opiekę wychowawczą,

  2. pomoc w nauce,

  3. warunki do nauki własnej,

  4. kulturalną rozrywkę i zabawę,

  5. właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,

  6. rozwój zainteresowań oraz zdolności,

  7. stymulowanie postawy twórczej,

  8. wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,

  9. pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,

  10. pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,

  11. wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,

  12. współpracę z ich nauczycielami i rodzicami.

 1. Do zadań świetlicy należy:

  1. organizowanie opieki,

  2. organizowanie pomocy w nauce,

  3. tworzenie warunków do nauki własnej,

  4. przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,

  5. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,

  6. organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

  7. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,

  8. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,

  9. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
   i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

  10. rozwijanie samodzielności i aktywności,

  11. współpraca z rodzicami i wychowawcami klas uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także specjalistami szkolnymi. Czytaj dalszy ciąg...

 

 


Aneks Nr 2 do Regulaminu świetlicy szkolnej przy SP 146 im. J. Korczaka

Od 9 listopada do 29 listopada br. szkoła podstawowa jest zobowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.

Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. W grupie może przebywać do 12 uczniów. Jedna grupa uczniów przebywa w świetlicy lub w razie potrzeby w wyznaczonej i stałej sali.

 1. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie nie wykazujący objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. W przypadku dzieci z alergią należy poinformować o tym fakcie kierownika świetlicy.
 2. Uczniowie mogą być odbierani z zajęć świetlicowych przez wyznaczonych opiekunów, którzy nie wykazują objawów infekcji. Zaleca się zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m od wychowawców, pracowników szkoły i innych uczniów.
 3. Uczniowie przed rozpoczęciem zajęć w świetlicy szkolnej zobowiązani są do umycia rąk lub ich dezynfekcji. Również w czasie zajęć konieczna jest dbałość o higienę zwłaszcza przed posiłkami, po skorzystaniu z toalety czy korzystaniu z wyposażenia sali.
 4. Należy zapewnić szybki sposób komunikacji z opiekunami uczniów, najlepiej wykorzystujący łącza telefoniczne lub internetowe.
 5. Jeżeli podczas zajęć wychowawca zaobserwuje u ucznia niepokojące objawy, mogące sugerować infekcję dróg oddechowych, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać ucznia pod opiekę wyznaczonej osoby oraz powiadomić rodziców/opiekunów ucznia.
 6. Pomieszczenia świetlicy oraz sprzęt, z którego korzystają wychowawcy i uczniowie jest regularnie dezynfekowany, a sale wietrzone nie rzadziej niż co godzinę. Wychowawca dba o bezpieczeństwo uczniów i zachowywanie reżimu sanitarnego.
 7. Środki do dezynfekcji dłoni powinny być rozmieszczone w salach użytkowanych na świetlicę w sposób zapewniający wychowawcom nadzór nad nimi.
 8. W miarę możliwości należy zapewnić grupom korzystanie z przydzielonych im pomieszczeń i opiekę jednego wychowawcy. Uczniowie korzystają w pomieszczeniu świetlicy z wyznaczonych dla nich miejsc przy stolikach.
 9. Uczniowie powinni w miarę możliwości korzystać z własnych przyborów szkolnych bez możliwości dzielenia ich z innymi. Jeżeli korzystają z materiałów należących do wyposażenia świetlicy, to taki sprzęt czy pomoce należy zdezynfekować każdorazowo po kolejnym uczniu.
 10. Obowiązuje zakaz przynoszenia zbędnych przedmiotów z domu ucznia do szkoły, a w salach świetlicy znajduje się jedynie takie wyposażenie, które można poddać dezynfekcji.

Aneks wchodzi w życie z dniem 09 listopada 2020 roku.


Aneks Nr 1 do Regulaminu świetlicy szkolnej SP 146 im. Janusza Korczaka

w Warszawie

dotyczący zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii

stworzony na podstawie wytycznych MEN, Ministerstwa Zdrowia,

Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla publicznych

i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 

 1. W roku szkolnym 2020/2021 świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7:30 - 17:00.
 2. W pierwszej kolejności zapisywani są do świetlicy uczniowie klas I - II, których rodzice pracują i nie mają możliwości łączenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.
 3. Ponadto wprowadza się pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Uczniowie klas III mogą być zapisani do świetlicy tylko w miarę wolnych miejsc.
 5. Pobyt w świetlicy ograniczony jest do niezbędnego minimum.
 6. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 7. Zajęcia opiekuńcze odbywać się będą w salach świetlicowych oraz w innych dostępnych salach dydaktycznych.
 8. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Sale świetlicy wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk, które rozmieszczone są w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 10. Sale świetlicowe będą wietrzone nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 11. Zabawki, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować zostały usunięte z sal świetlicowych lub uniemożliwiono do nich dostęp. Przybory do zajęć ruchowych (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą na bieżąco czyszczone lub dezynfekowane.
 12. Uczniowie mają własne przybory, którymi nie mogą wymieniać się z innymi dziećmi.
 13. Zabawy ruchowe, w których nie można zachować dystansu będą ograniczane do minimum.
 14. Rodzic przyprowadzający dziecko do świetlicy doprowadza je do części ogólnodostępnej. Po wejściu do części przeznaczonej tylko dla uczniów i pracowników szkoły dziecko samodzielnie przechodzi do sali świetlicy i zgłasza się do wychowawcy. Nie ma możliwości bezpośredniego przyprowadzenia dziecka przez rodzica do świetlicy szkolnej.
 15. Odbiór dziecka przez rodzica z zajęć świetlicowych następuje poprzez poinformowanie o swoim przyjściu po dziecko przez videodomofon. Nie ma możliwości bezpośredniego odbioru dziecka ze świetlicy. Ze względu na obowiązujące procedury bezpieczeństwa czas oczekiwania na dziecko może ulegać wydłużeniu.

 

            Aneks wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r.


Regulamin świetlicy szkolnej
działającej w Szkole Podstawowej nr 146
im. Janusza Korczaka w Warszawie

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 146 im. Janusza Korczaka w Warszawie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań opiekuńczo-wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym.
 3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
 4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy.
 5. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły.
 6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.
 7. Wychowankowie świetlicy korzystają z szatni przydzielonych dla odpowiednich oddziałów.
 8. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 9. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy czytaj ciąg dalszy...

ABC WYCHOWANKA ŚWIETLICY

 1. Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.
 2. Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie.
 3. Nie wychodzę ze świetlicy szkolnej bez zgody wychowawcy.
 4. Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową.
 5. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 6. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.
 7. Jestem uczciwy i zawsze mówię prawdę.
 8. Biorę aktywny udział w zajęciach.
 9. Staram się cicho pracować i bawić.
 10. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się je jak najlepiej wykonać.
 11. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.
 12. Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie.
 13. Dbam o porządek w sali.
 14. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie.
 15. Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.
 16. Szanuję cudzą i swoją własność.
 17. Bez zgody właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.
 18. Dbam o higienę osobistą.
 19. Myję ręce przed posiłkiem, gdy skorzystam z toalety, po powrocie z boiska.
 20. Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku.
 21. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.

 

 

Wrzesień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
26 Wrzesień 2023
Europejski Dzień Języków Obcych
Europejski Dzień Języków Obcych
kl. IV - VIII
PRZETARGI PUBLICZNE