Regulamin - czyli świetlicowe zasady


 
Regulamin świetlicy szkolnej
działającej w Szkole Podstawowej nr 146
im. Janusza Korczaka w Warszawie
 
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 146 im. Janusza Korczaka w Warszawie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym.
3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy.
5. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły.
6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.
7. Wychowankowie świetlicy korzystają z szatni przydzielonych dla odpowiednich oddziałów.
8. W świetlicy obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
9. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.
 
 
 

W tej świetlicy podstawówki
Takie dziwne są zwyczaje
Że ten, który tutaj wchodzi
Wnet niegrzeczny być przestaje.
Jest uprzejmy, uśmiechnięty,
Klocki wkłada do koszyka
I nie biega, i nie wrzeszczy
Kolegów swych nie popycha.
Pamięta również o tym,
By szanować gry, zabawki,
By tornister był na miejscu,
A krzesełka obok ławki.
Dla tych, którzy najgrzeczniejsi
Są nagrody, wyróżnienia,
A o karach nie mówimy,
Bo niegrzecznych tutaj nie ma.