PROCEDURY SZKOLNE


Procedura uzyskiwania zwolnień

z zajęć wychowania fizycznego

w Szkole Podstawowej nr 146 im. Janusza Korczaka

w Warszawie

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych /Dz.U. nr 83 z 2007 r. poz. 562 ze zm./

Procedura postępowania:

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

2. W wyjątkowych sytuacjach /np. przeziębienie lub inna niedyspozycja zdrowotna/ mogą zwolnić z uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego rodzice poprzez umotywowany wpis w dzienniczku ucznia. Długość jednorazowego zwolnienia dokonanego przez rodziców nie może przekroczyć 7 dni.

3. Dłuższe zwolnienie trwające łącznie więcej niż 7 dni musi być poparte zaświadczeniem lekarskim.

4. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.

5. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły osobiście lub poprzez wychowawcę klasy. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie złożonych zaświadczeń.

6. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.

7. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres dłuższy niż miesiąc, występują rodzice / prawni opiekunowie. Składają podanie (załącznik nr 1 procedury) do dyrektora szkoły (w sekretariacie), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.

8. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:

a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 30 września danego roku szkolnego,

b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do końca stycznia.

9. W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego rodzice składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak nie później, niż 1 tydzień od daty wystawienia zaświadczenia.

10. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

11. Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.

12. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.

13. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

14. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia.

15. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez cały semestr w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

16. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach.

Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
14 Czerwiec 2024
Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym...
PRZETARGI PUBLICZNE