RODO


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DZIECI I ICH OPIEKUNÓW PRAWNYCH I STOSOWANYM MONITORINGU WIZYJNYM

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w przebywających na terenie  Placówki, ograniczenie dostępu do szkoły i jego terenu osób sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej: „RODO”, informuję, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych dzieci, dane osób trzecich (upoważnionych przez Panią/Pana do odbioru dzieci z Placówki) jest Szkoła Podstawowa Nr 146 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 33 – zwana dalej: „Placówką” lub „Administratorem”, reprezentowana przez jej Dyrektora;
  tel. 22 857 91 46, email: sp146@eduwarszawa.pl;
 2. W sprawach z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Placówki Panem Stanisławem Rudowskim na adres email:  srudowski.iod@dbfomokotow.pl lub pisemnie na adres podany w pkt 1 z dopiskiem „IOD”;
 3. Pani/Pana dane osobowe, dane dziecka lub dzieci, dane osób trzecich (upoważnionych przez Panią/Pana do odbioru dzieci z Placówki) przetwarzane będą w celu: wypełnienia obowiązków i realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i  wychowawczych Placówki określonych m.in. w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych szkół, w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 4. Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa;
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres pobytu/ nauki dziecka w Placówce oraz po tym czasie przez okres wskazany w odrębnych przepisach;
 7. W Placówce stosowany jest monitoring wizyjny. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zapewnienia ochrony mienia i bezpieczeństwa dzieci, pracowników, osób przebywających na terenie  Placówki, ograniczenie dostępu do szkoły i jego terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych zgodnie i na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 6 ust. 1 lit. e  RODO;
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku nagrań z monitoringu nie ma możliwości technicznej skorzystania z prawa do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia czy ich usunięcia;
 9. Zapisy z monitoringu mogą być udostępniane na wniosek i podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
 10. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 14 dni, po tym okresie uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe ulegną nadpisaniu.
 11. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do ich profilowania;
 12. Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest zgodnie z art. 77 RODO wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 13. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów ustaw, o których wyżej mowa lub rozporządzeń wydanych na ich podstawie, w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez Placówkę, lub warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do Placówki.
 14. Szczegółowe informacje o sposobie i zasadach przetwarzania danych w innych procesach przetwarzania (np. w procesach rekrutacji, danych kontrahentów) można uzyskać w siedzibie Administratora wskazanej w pkt 1.

 

                                                                                                                                                                                          A D M I N I S T R A T O R

 

Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
22 Lipiec 2024
Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym...
PRZETARGI PUBLICZNE