O SZKOLESzkoła Podstawowa nr 146
im. Janusza Korczaka
Warszawa ul. Domaniewska 33


Istniejemy już 60 lat!


Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa. Nadzór pedagogiczny
sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty.
Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat. Uczniowie realizują ramowy program nauczania w dwóch etapach edukacyjnych:

  • Klasy I - III; edukacja wczesnoszkolna;
  • Klasy IV - VIII; nauczanie blokowe;


      W naszej szkole dzieci uczą się dwóch języków obcych, angielskiego i francuskiego. Szkoła realizuje zadania dydaktyczno - wychowawcze z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia i zasad bezpieczeństwa. Współpracujemy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną świadczącą specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. Naszą kadrę tworzy 80 wykwalifikowanych nauczycieli. Stworzyliśmy własny Wewnątrzszkolny System Oceniania w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Dążymy do tego, aby proces oceniania stwarzał każdemu uczniowi możliwość pełnego zademonstrowania swojej wiedzy i umiejętności, aby każdy nawet najmniejszy postęp mógł być doceniony i oceniony. Oprócz przekazywania wiedzy staramy się rozwijać umiejętności uczniów oraz kształtujemy odpowiednie postawy uczniów. Posiadamy bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, estetyczne i kolorowe sale lekcyjne. Z pracowni informatycznej korzystają uczniowie klas IV - VIII w czasie obowiązkowych lekcji informatyki oraz młodsze dzieci na zajęciach pozalekcyjnych. Posiadamy również czytelnię multimedialną z dostępem do Internetu. Mamy dwie sale gimnastyczne i boiska do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej. Po lekcjach odbywają się codziennie zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, SKS-y i treningi Szkółki siatkarskiej. Do szkoły zapraszani są artyści scen teatralnych i muzycznych. Co miesiąc odbywają się koncerty, w czasie których, uczniowie słuchają najwybitniejszych utworów, poznają historię muzyki i sylwetki kompozytorów. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły działają w odpowiednich pomieszczeniach dodatkowe agendy:

  • Świetlica
  • Stołówka
  • Biblioteka
  • Pokój psychologa
  • Pokój pedagoga
  • Pokój logopedy
  • Sekretariat
  • Administracja


        W przebiegu prawidłowego procesu wychowania dziecka, istotną rolę odgrywają wszelkiego rodzaju imprezy klasowe, szkolne, wycieczki i "zielone szkoły". W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, instytucjami, organizacjami i osobami realizującymi zadania w procesie nauczania i wychowania dzieci współdziała Rada Rodziców. Może ona występować z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Absolwent naszej szkoły posiada poczucie tożsamości narodowej. Zna przeszłość, kulturę i tradycje swojego kraju. Szanuje cudzą odrębność, religie i dokonania innych narodów. Jest wrażliwy na prawdę i dobro. Przestrzega ogólnie przyjętych norm postępowania i zasad kultury osobistej. Znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej. Zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować. Do Szkoły Podstawowej Nr 146 im. Janusza Korczaka uczęszczają dzieci z obwodu szkolnego. W miarę posiadania wolnych miejsc dopuszcza się możliwość przyjęcia do szkoły dzieci spoza rejonu za zgodą dyrektora szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy, do której dany uczeń ma uczęszczać.

Sierpień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
22 Lipiec 2024
Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym...
PRZETARGI PUBLICZNE