Informacje związane z COVID-19

Regulamin czytelni szkolnej


REGULAMIN CZYTELNI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 146

IM. JANUSZA KORCZAKA

1.Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice uczniów oraz inne osoby za zgodą Dyrektora szkoły.

2.Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

3.Stanowisko komputerowe jest udostępniane jedynie pod opieką nauczyciela. Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych.

4.Kopiowanie materiałów dozwolone jest za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

5.Zabrania się wnoszenia do czytelni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej oraz korzystania z telefonów komórkowych.

6.Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.

7.Użytkownicy lub ich ustawowi opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub zniszczeniem materiałów bibliotecznych.

8.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.