Regulamin biblioteki szkolnej


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 146

IM. JANUSZA KORCZAKA

I. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną: odbywają się w niej zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, poszerzające wiedzę z technologii informacyjnej, zajęcia z lekturą promujące czytelnictwo, zajęcia biblioteczne oraz zajęcia dydaktyczne. Prowadzenie zajęć czytelniczych wspomagają rodzice oraz absolwenci szkoły poprzez głośne czytanie lektur, prezentacje ciekawych zakątków świata, uczestnictwo w spotkaniach autorskich. Współpraca z bibliotekami polega na współorganizowaniu zajęć literacko-plastycznych, spotkań autorskich, wystaw oraz na wymianie doświadczeń podczas warsztatów i konferencji.

II. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Godziny otwarcia biblioteki określa harmonogram pracy biblioteki.

III. Zadania biblioteki:

1.Biblioteka służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

2.Biblioteka jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, kulturalnej i informacyjnej, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze (lekcje biblioteczne) oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów uzupełniających programy nauczania i wychowania.

3.Biblioteka pełni funkcję ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

4.Biblioteka umożliwia realizację potrzeb i rozwój zainteresowań uczniów.

5.Biblioteka popularyzuje nowości wydawnicze.

6.Biblioteka współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami, innymi bibliotekami i instytucjami kultury.

7.Biblioteka pełni funkcje:

a. kształcącą:

·rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów,

·wdrażanie uczniów do samokształcenia,

·prowadzenie działań rozwijających indywidualne zainteresowania uczniów,

·tworzenie warunków do pozyskiwania informacji z różnych źródeł,

·rozwijanie kompetencji informacyjnych uczniów poprzez przekazywanie wiedzy na temat efektywnego posługiwania  się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

·rozbudzanie świadomości uczniów w kwestii zagrożeń wiążących się z niewłaściwym  korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych,

·promowanie czytelnictwa poprzez różne formy aktywności.

b. kulturalną:

·uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,

·kształtowanie i wzbogacanie kultury czytelniczej i humanistycznej uczniów,

·kształtowanie umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia,

·organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową,

·kształtowanie kompetencji ucznia jako odbiorcy kultury oraz jego ekspresji kulturalnej,

·rozwijanie świadomego i krytycznego odbioru dzieł kultury.

c. opiekuńczą:

·rozpoznawanie aktywności czytelniczej i potrzeb uczniów,

·wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i  udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu,

·wspomaganie działań szkoły w realizacji programów: wychowawczego, profilaktyki, przeciwdziałania uzależnieniom oraz projektów edukacyjnych,

·otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych,

·organizowanie działań rozwijających wrażliwość społeczną, kształtowanie postaw empatii i tolerancji,

·rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich.

IV. Szczegółowe zadania nauczycieli bibliotekarzy  ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.

V. Prawa i obowiązki czytelników:

1.Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, pracownicy administracyjni i obsługi, nauczyciele oraz rodzice uczniów.

2.Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni. Czytelnicy mogą wypożyczyć książkę tylko na swoje konto.

3.Książkę należy szanować jako dobro społeczne. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

4.Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.

5.Uczeń przygotowujący się do konkursów przedmiotowych ma prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.

6.W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić (bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem).

7.Pod koniec roku szkolnego wszystkie książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie. Niezwrócenie książki skutkuje zawieszeniem w prawach czytelnika do czasu zwrotu zaległości.

8.Czytelnicy i pracownicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia (tzw. karty obiegowej) potwierdzającego pieczęcią biblioteki zwrot wypożyczonych materiałów.

9.Wszystkie zbiory biblioteczne podaje i odstawia na miejsce bibliotekarz.

10.W bibliotece obowiązuje cisza, kulturalne zachowanie, zakaz spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych przez czytelników.

11.Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki oraz wyróżniających się aktywnym udziałem w wydarzeniach  bibliotecznych mogą być przyznane nagrody.

VI. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września  2016 r.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz.539, z 1998 r. nr 106,poz.668 z późn. zm.)oraz Statut Szkoły Podstawowej nr 146 im. J. Korczaka w Warszawie.

Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
14 Czerwiec 2024
Brak wydarzeń w dniu dzisiejszym...
PRZETARGI PUBLICZNE