AktualnościSzanowni Rodzice

W związku z wyjazdem na wycieczkę klas drugich w dniach 9 -11 maja br.
ulega zmianie termin zebrania z rodzicami z dn. 09.05.2018 r. (środa) na dzień 08. 05. 2018 r. (wtorek) na godzinę 18.00.
Za zmianę terminu spotkania serdecznie przepraszamy.


___________________________________________________________________________________________________

16.11.2017r.

PROJEKT „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”

wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1.  Realizatorzy projektu:

· Beneficjent – Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Edukacji

undefined">· Partnerzy projektu – Uniwersytet Warszawski, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Łomianki, Gmina Miasto Marki, Gmina Milanówek, Gmina Otwock, Gmina Nadarzyn, Gmina Miasto Pruszków, Miasto Ząbki, Miasto Zielonka

2. Termin realizacji Projektu: 1 września 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.

3. Miejsce realizacji Projektu: Projekt będzie realizowany na obszarze ZIT WOF, tj. 10 gmin: Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki, Milanówek, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka.

4. Cel główny Projektu: podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w Projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30 czerwca 2019 r.

5. Główne założenia Projektu: wsparciem w ramach Projektu objętych zostanie 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), zlokalizowanych na terenie ww. gmin ZIT WOF oraz ich 4445 uczniów i 78 doradców edukacyjno-zawodowych oraz nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach uczestniczących w Projekcie.

Projekt zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego [DEZ] w szkołach objętych wsparciem oraz przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług. W ramach Projektu utworzone zostaną Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPINKa), tzn. w szkołach, które zatrudniają nauczyciela posiadającego kwalifikacje doradcy zawodowego utworzone zostaną Punkty Informacji i Kariery – typ 1 [PIK1], w szkołach nieposiadających takiego specjalisty – Punkty Informacji i Kariery – typ 2 [PIK2]. Punkty wyposażone zostaną w sprzęty i materiały i narzędzia dydaktyczne. W celu profesjonalizacji usług świadczonych w PIK1/PIK2, nauczyciele je prowadzący zostaną objęci wsparciem w postaci 3-semestralnych (360h) studiów podyplomowych (w przypadku nauczycieli, którzy nie posiadają kwalifikacji doradcy zawodowego) lub 32-godzinnych certyfikowanych szkoleń kompetencyjnych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach PIK1/PIK2 prowadzone będą zajęcia z DEZ, którymi bezpośrednio objęci zostaną uczniowie szkół uczestniczących w Projekcie, w tym:

1) diagnoza potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,

2) testy kompetencyjne określające indywidualne predyspozycje zawodowe uczniów;

3) pogłębione diagnozy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z przekazaniem informacji rodzicom,

4) warsztaty „Bliżej rynku pracy”, których celem jest wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej z uwzględnieniem własnego potencjału oraz sytuacji na rynku pracy;

5) spotkania informacyjne z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami dotyczące tematyki planowania drogi edukacyjno-zawodowej uczniów,

6) rozpoznania lokalnego rynku pracy, oferty szkół ponadgimnazjalnych;

7) debaty uczniowskie „Bliżej rynku pracy” z udziałem przedstawicieli rynku pracy, edukacji, otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i in.;

8) spotkania, prelekcje, pogadanki z przedstawicielami różnych zawodów, szkół wyższych, Urzędu Pracy, OHP  i in.;

9) indywidualna praca doradcza z uczniem (m.in. konsultacje doradcze, opracowanie Indywidualnego Planu Działania) [tylko w PIK1],

10) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej [tylko w PIK1],

11) organizacja targów edukacyjno-zawodowych [tylko w PIK1].

Ponadto w ramach PIK1/PIK2 realizowane będą działania w ramach forum współpracy szkół z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego pn."Bliżej rynku pracy", w ramach, których prowadzone będą m.in.:

1) Internetowe Centrum DEZ ZIT WOF,

2) wdrożenie aplikacji WOF NEWS,

3) konkurs „STRATEGICZNY KLUCZ DO MAZOWIECKIEGO RYNKU PRACY”,

4) wycieczki zawodoznawcze realizowane w środowisku pracy,

5) warsztaty prowadzone przez przedsiębiorców i pracowników HR w firmach,

6) spotkania w Centrum Przedsiębiorczości Smolna,

7) warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych uczelni wyższych zajmujących się rynkiem pracy,

8)  współpraca z szkołami zawodowymi oraz nauczycielami kształcenia zawodowego poprzez promowanie ich oferty edukacyjnej i organizację spotkań w szkołach zawodowych z wykorzystaniem pracowni zawodowych,

9) prowadzenie KLUBU DOBRZE POINFORMOWANYCH.

6.        Działania w Projekcie:

· Zadanie 1: Uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i podnoszenie kwalifikacji doradców.

· Zadanie 2: Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (PIK1 i PIK2).

· Zadanie 3: Kształtowanie wśród uczniów szkół z klasami gimnazjalnymi postaw aktywnych wobec planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej poprzez przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

· Zadanie 4: Utworzenie forum współpracy "Bliżej rynku pracy" - rozwój współpracy szkół z klasami gimnazjalnymi z otoczeniem społeczno-gospodarczym


REGULAMIN PROJEKTU.pdf


13.11.2017r.

Projekt „Szkoła bliżej nauki” został przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z mazowieckimi samorządami. Uczestniczyć w nim będzie blisko 2000 uczniów i uczennic oraz ponad 160 nauczycieli i nauczycielek z Warszawy i okolicznych gmin. Naszym podstawowym celem jest stworzenie w szkołach, na terenach objętych programem, warunków dla nauczania z wykorzystaniem elementów metody badawczej.

System edukacji formalnej nie w pełni przygotowuje absolwentów do warunków rządzących współczesnym, szybko się zmieniającym, światem. Co zrobić, żeby wchodzący w życie człowiek wiedział, jak się poruszać w przestrzeni społecznej i zawodowej, czuł się spełniony i szczęśliwy? Naszym zdaniem odpowiedzią jest zmiana paradygmatów w nauczaniu. Dla ucznia niezbędne jest nabycie kompetencji kluczowych w XXI wieku, czyli zdolności funkcjonowania w otaczających go sieciach społecznych i informacyjnych oraz umiejętności rozwiązywania złożonych problemów. Narzędziem ku temu jest sposób pracy naukowca – obserwacja, dociekanie, zadawanie pytań, wyciąganie wniosków i ich weryfikowanie.

Warunkiem powodzenia zmiany jest konsensus co do celów edukacji i sposobów ich osiągania. Niezbędna jest współpraca nauczycieli różnych przedmiotów i dyrektora szkoły, aby to uczący się był w centrum procesu nauczania, stał się jego podmiotem – inicjującym, aktywnym i krytycznym. Oto jak podchodzimy do uczenia się w każdym działaniu edukacyjnym w Koperniku.

W projekcie „Szkoła bliżej nauki” stawiamy na zacieśnienie relacji edukacji z nauką.Chcemy doskonalić kompetencje zawodowe nauczycieli i wyposażyć szkolne pracownie, aby umożliwić stosowanie metody badawczej w procesie nauczania i zapewnić wsparcie uczniom i uczennicom, przyjmującym metodę w trakcie uczenia się.

Trwała zmiana metod pracy z uczniem, realizacja projektów badawczych, czy organizacja zajęć interdyscyplinarnych będzie możliwa dzięki stworzeniu zespołu międzyprzedmiotowego, którego członkowie będą się wzajemnie wspierać. W każdej szkole powstanie grupa dydaktyczna – dyrektor szkoły, nauczyciele informatyki i matematyki oraz nauczyciele przedmiotów przyrodniczych (przyrody, biologii, chemii, geografii, fizyki).

W projekcie zaplanowaliśmy warsztaty wprowadzające nowe metody pracy nauczycieli i doposażenie szkół w zestawy edukacyjne. Dla uczniów i uczennic zorganizujemy zajęcia rozwijające ich kompetencje w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz informatyki, a także kształtujące postawy kreatywności i umiejętność pracy zespołowej. Zdobyte kompetencje nauczyciele i uczniowie wykorzystają przy realizacji projektów edukacyjno-badawczych, które powstaną we współpracy z naukowcami.

Jesteśmy przekonani, że działając wspólnie w ramach projektu „Szkoła bliżej nauki”, uda się nam wyposażyć w umiejętności i sprowokować uczniów do aktywnego poznawania świata, krytycznego analizowania, kreatywności i współpracy. Kluczem do realizacji tego celu będzie zwiększenie umiejętności nauczycieli w wykorzystaniu metody badawczej w edukacji szkolnej.

Cele projektu: rozwój kompetencji uczniów (umiejętności informatyczne i matematyczno-przyrodnicze), kształtowanie postaw kreatywności i pracy zespołowej, promowanie aktywności naukowej; stworzenie warunków dla nauczania metodą badawczą (podniesienie kompetencji nauczycieli, wyposażenie szkół).

http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/projekty-europejskie/szkola-blizej-nauki/
13.10.2017r.

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców za pamięć i piękne życzenia z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej.

Doceniamy wszystkie Państwa działania na rzecz szkoły, zaangażowanie i wspieranie nas w codziennej pracy.

Cieszymy się, że współtworzą Państwo z nami tę Szkołę.
06.10.2017r.

Szanowni Państwo,

W związku z reformą oświaty, a szczególnie po lekturze projektu Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu ósmoklasisty, Politechnika Warszawska zmodyfikowała inicjatywę PW Junior. Bazując na nowej podstawie programowej opracowaliśmy autorskie zajęcia na PW pt. „Fizyka robotyczna”, kończymy „Informatykę robotyczną” oraz „Chemię i środowisko”. Od ubiegłego roku tworzymy przewodnik „Gdzie coś wartościowego z przedmiotów ścisłych można znaleźć w Internecie?” oraz unikalną na skalę światową platformę b-learningową dla uczniów klas 7-8.

Rekrutacja do liceów w maju 2019r. będzie bardzo trudna, gdyż „nakładają” się 2 roczniki – jeden kończący szkołę podstawową oraz drugi gimnazjum, a miejsc w liceach raczej nie przybędzie.

PW Junior pragnie pomóc uczniom w bardziej świadomym poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „Kim chcę zostać?” oraz w wyborze przedmiotu na egzaminie po ósmej klasie.

PW Junior to Politechnika Warszawska w wersji dla nastolatków. Wszystko odbywa się prawie tak, jak na prawdziwej uczelni. Pracownicy PW prowadzą regularne wykłady i ćwiczenia w pracowniach PW. W przystępny i praktyczny sposób młodzież poznaje wiele zagadnień związanych z naukami ścisłymi oraz wydziały PW.

Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca na zajęcia na Politechnice Warszawskiej. W październiku startuje już 6 edycja zajęć PW Junior.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową: www.pwjunior.edu.pl.

 

Inspirować, Poznać, Zrozumieć, Działać